Foteczkowo.pl - Darmowy hosting zdjęć

Regulamin

1. Informacje podstawowe

1.1 Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego i świadczonych usług, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora. Akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu jest warunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych usług.

1.2 Właścicielem oraz Administratorem Serwisu jest osoba fizyczna reprezentująca Serwis WarszawaOgloszenia.pl.

1.3 Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu lub świadczonych usług.

1.4 Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu ogłoszeń ogólnopolskich oraz lokalnych.

1.5 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

1.6 Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualne odpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika.

 

2. Rejestracja i administrowanie kontem

2.1 Rejestracja odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji znajdującej się na stronie Serwisu, wprowadzenie wymaganych danych oraz postępowanie zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

2.2 Administrowanie kontem Użytkownika odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.

 

3. Zakazy i obowiązki

3.1 Zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym.

3.2 Użytkownik ma obowiązek podawać poprawne, kompletne i aktualne informacje i dane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.

3.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizować podane informacje i dane.

3.4 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony przez Administratora.

3.5 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich charakterem oraz przeznaczeniem.

3.6 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów.

3.7 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu lub usług.

3.8 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający korzystanie z Serwisu lub usług przez innych Użytkowników.

3.9 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do celów bezprawnych.

3.10 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do rozsyłania spamu.

3.11 Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby konto lub usługa Użytkownika nie została wykorzystana przez osobę trzecią.

3.12 Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lub materiałów dostępnych w Serwisie.

3.13 Zabronione jest korzystanie z serwisów pocztowych oferujących tymczasowe konta mail i/lub zapewniają wysoki poziom anonimizacji (np. Protonmail).

 

 

4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

4.1 Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi.

4.2 Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi.

4.3 Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety.

4.4 Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza.

4.5 Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich.

4.6 Napisane są w języku innym niż polski, wyłączając publikację ogłoszeń na innych wersjach językowych serwisu.

4.7 Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych, w tym odnośniki do serwisów pośredniczących w wykonaniu przedmiotu (usługi) ogłoszenia, z wyłączeniem zewnętrznych formularzy rekrutacyjnych.

4.8 Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w tytule ogłoszenia.

4.9 Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich.

4.10 Zawierają numer telefonu, adres zamieszkania w kategorii "Matrymonialne".

4.11 Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Matrymonialne".

4.12 Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Matrymonialne", które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.

4.13 Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

4.14 Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

4.15 Są dodawane jedno po drugim (flood), a dotyczą tej samej kategori lub tego samego produktu lub usługi (np. usługi pożyczkowe).

4.16 Dotyczą finansowych programów partnerskich.

4.17 Dotyczą tej samej usługi, lecz inaczej nazwanej a wykonywanej przez ten sam podmiot lub osobę.

4.18 Nie przedstawiają oferty, a jedynie zawierają odnośnik zewnętrzny do zapoznania się z ofertą.

4.19 Dotyczą leków, sumplementów diety, środków leczniczych lub pochodnych.

4.20 Zawierają adres stron WWW w tytule i/lub treści celowo manipulując silniki wyszukiwarek internetowych.

4.21 Zawierając adresy strony WWW, logotypy firm, zastrzeżone znaki towarowe lub inne na zdjęciu/ach.

4.22 Korzystają z serwisów pocztowych oferujących tymczasowe konta mail i/lub zapewniają wysoki poziom anonimizacji (np. Protonmail).

4.23 Są dodawane w celu wykonania usługi dodania ogłoszenia przez osobę lub podmiot trzeci niebędący bezpośrednim wykonawcą usługi lub odpowiadającym za sprzedaż. 

 

5. Oświadczenia i zgody

5.1 Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego informacje, dane, treści i materiały nie mają charakteru bezprawnego.

5.2 Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług tak szybko jak to możliwe.

5.3 Użytkownik wyraża zgodę oznaczenie i przekazanie na żądanie użytkownika wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów przez Administratora.

5.4 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnej formie i dowolnym kanałem komunikacji.

5.5 Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że wprowadzone informacje, dane, treści i materiały mogą być widoczne w Serwisie, sieci Internet i innych mediach.

5.6 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji w Serwisie, sieci Internet oraz innych mediach. Użytkownik oświadcza, że nie naruszy to obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownik posiada wymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.

5.7 Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji w Serwisie, sieci Internet oraz innych mediach. Użytkownik oświadcza, że nie naruszy to obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownik posiada wymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.

 

6. Uprawnienia Administratora

6.1 Administrator może zablokować lub usunąć konto i/oraz ogłoszenia Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zakazy i obowiązki Użytkownika oraz regulamin.

6.2 Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 6 miesięcy.

6.3 Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające naruszeniu Regulaminu, włączając w to edytowanie ogłoszeń.

6.4 Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające wykorzystaniu Serwisu lub świadczonych usług do celów bezprawnych.

 

7. Odpowiedzialność

7.1 Użytkownik odpowiada za informacje, dane, treści i materiały, które zamieszcza, swoje działania i zaniechania.

7.2 Administrator nie odpowiada za informacje, dane, treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika, jego działania i zaniechania.

7.3 Administrator nie odpowiada za szkody lub korzyści utracone przez Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych usług.

7.4 Administrator nie odpowiada za skutki upublicznienia wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści i materiałów.

7.5 Cechą Serwisu oraz świadczonych usług jest to, że mogą one podlegać zakłóceniom lub być przejściowo niedostępne. Administrator nie ma obowiązku zapewnienia niezakłóconego i ciągłego funkcjonowania Serwisu oraz usług a wystąpienie zakłóceń lub niedostępności nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora i Administrator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności, przy czym Administrator umożliwi wykorzystanie ewentualnych usług dodatkowych posiadanych przez Użytkownika w późniejszym terminie.

7.6 W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Administratora roszczenia dotyczącego wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści lub materiałów albo działań lub zaniechań Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie, zwracając przy tym Administratorowi wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

7.7 Administrator jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności w związku ze świadczeniem bezpłatnych usług a odpowiedzialność Administratora w związku ze świadczeniem usługi odpłatnej w każdym wypadku jest ograniczona do opłaty każdorazowo pobranej za świadczenie usługi pomniejszonej o koszty pracy Administratora oraz koszty funkcjonowania serwisu. Dotyczy to odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina. Nie dotyczy konsumentów.

 

8. Dane osobowe

8.1 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług.

8.2 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym do wysyłki informacji handlowej.

8.3 Administratorem danych osobowych jest WarszawaOgloszenia.pl

8.4 Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych.

8.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

9. Zmiany regulaminów i usług

9.1 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminów, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2 Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

9.3 W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Użytkownik przestanie korzystać z Serwisu i usług.

9.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu i rodzaju świadczonych usług, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

10. Obowiązywanie Regulaminu

10.1 Regulamin staje się wiążący z chwilą przyjęcia rejestracji Użytkownika i/lub publikacji ogłoszenia.

10.2 Regulamin przestaje być wiążący z chwilą usunięcia konta Użytkownika lub usunięcia ogłoszenia przez Użytkownika.

10.3 Czas obowiązywania Regulaminu nie jest określony.

 

11. Reklamacje

11.1 Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Serwisu oraz świadczonych usług.

11.2 Reklamacje należy składać korzystając z opcji kontaktu dostępnej na stronie Serwisu.

11.3 Administrator rozpozna reklamację w przeciągu 14 dni roboczych i prześle odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

 

12. Usunięcie konta

12.1 Użytkownik może usunąć swoje konto korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.

12.2 Administrator może usunąć konto Użytkownika i zakończyć świadczenie usług bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia przesłanego drogą elektroniczną lub listownie.

12.3 Administrator może usunąć konto Użytkownika i zakończyć świadczenie usług bez zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

13. Usługi dodatkowe

13.1 Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualne odpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na życzenie Użytkownika.

13.2 Zapłata za usługę dodatkową zostanie przekazana w pełnej kwocie w sposób określony na stronie zapłaty za usługę.

13.3 Opłacona usługa dodatkowa zostaje aktywowana po otrzymaniu zapłaty przez Administratora.

13.4 Oferta i informacja o cenie mają charakter wiążący w chwili dostępności oferty lub informacji o cenie na stronie Serwisu.

13.5 Konsument ma prawo odstąpienia od usługi dodatkowej w terminie 14 dni za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

13.6 Publikacja ogłoszenia na Fanpage serwisu WarszawaOgloszenia.pl w serwisie Facebook.com jest usługą bezpłatną realizowaną po sprawdzeniu czy ogłoszenie nie łamie zapisów w punkcie 4 niniejszego regulaminu, jest zależne od woli administratora oraz posiada przynajmniej jedną grafikę.  

 

14. Postanowienia końcowe

14.1 Regulamin jest utrwalony i przechowywany w wersji elektronicznej oraz jest dostępny na stronie Serwisu.

14.2 Sprawdzanie i korekta wprowadzonych danych odbywa się za pomocą odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.

14.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 17.01.2022